تعداد بازدیدها:3097
Share/Save/Bookmark
رژيم اشغال گر قدس و حقوق بين الملل، گفتگو با دكتر عباس كدخدائى پيدايش اسراييل را از ديدگاه حقوق بين الملل چگونه تحليل مى كنيد؟
صباح شماره 4 > نویسنده : محمد رضا باقرزاده کد: 285

وضعيت رژيم اشغال گر قدس و مردم مظلوم فلسطين از ديد حقوق بين الملل از دهه هاى 60 و 70 ميلادى و شايد از سال 1917 بر اساس اعلاميه ى بالفور مطرح بوده است. با توجه به گسترش دامنه ى ستم و تجاوزهاى اين رژيم نسبت به مردم مظلوم فلسطين امروزه اين پرسش ها رنگ و بوى ديگرى يافته است.
از نظر تاريخى، پيشينه ى سرزمين فلسطين به سال هاى پيش از ميلاد و دوره ى حضور كنعانى ها در آن جا مى رسد. در حقيقت، كنعانى ها اجداد فلسطينى هاى امروزى بودند و اين سرزمين هم معمولاً به نام سرزمين كنعان شناخته شده است. از نظر تاريخى، يهودى ها براى دوره هاى كوتاه در بخشى از اين سرزمين، زندگى مى كردند و تاريخ هيچ گاه به حاكميت يهود در اين سرزمين اشاره نكرده است. البته به اشغال اين سرزمين به دست يهوديان اشاره شده، ولى تاريخ نويسان، سياست مداران و صاحب نظران درباره ى اين كه حاكميت از آنِ يهودى ها، بوده است، ترديد كرده اند. از سوى ديگر، حاكميت و كثرت جمعيت اين سرزمين در درجه ى اول با كنعانى ها و بعد با فلسطينى ها بوده است.
اگر بخواهيم دقيق تر صحبت كنيم، بايد گفت مسلمانان حدود 13 قرن بر سرزمين فلسطين حكومت كردند كه اين حاكمان معمولاً عرب ها و ترك هاى مسلمان بودند. با فروپاشى امپراتورى عثمانى در سال هاى اوليه ى قرن بيستم، دست مسلمانان از اين سرزمين كوتاه شد. پس از آن، بريتانيا در سال 1917 اعلاميه ى معروف بالفور را صادر كرد و با اين كار، بساط ترك هاى مسلمان به كلى از اين سرزمين برچيده شد. در حقيقت، مقوله ى رنج هاى مردم فلسطين و تجاوزهاى رژيم اشغال گر قدس، از آن زمان به بعد، خودنمايى كرده است.
در اين جا به جايگاه اين موضوع در حقوق بين الملل اشاره مى كنم. بايد پرسيد چگونه يك رژيم غاصب مى تواند برخلاف مقررات حقوق بين الملل كه سياست مداران و حقوق دانان غربى به آن معترف هستند، بدترين رفتارهاى غيرانسانى را با زورگويى هر چه تمام تر عليه مردم بى پناه سرزمين فلسطين به كار ببرد؟ به عبارت روشن تر و تخصصى تر، در حقوق بين الملل، مجموعه اى از مقوله هاى اساسى داريم كه بايد اين محورها كنار هم گذاشته شود و دست در دست هم دهند تا بتوانند كشورى را به عنوان يك كشور رسمى و آن چيزى كه به عنوان stateمى شناسيم، به وجود آورند. اين در صورتى است كه هيچ يك از اين مقوله ها درباره ى كشور فلسطين و رژيم اشغال گر قدس انجام نشده است.
نخستين دليلى كه معمولاً براى منطبق بودن پيدايش رژيم اشغال گر قدس با حقوق بين الملل ذكر مى كنند، اعلاميه ى بالفور است. بالفور، وزير امور خارجه ى وقت انگلستان بود و اين اعلاميه بر اين مبنا صادر شد كه يهودى هايى هستند كه در كشورهاى ديگر پراكنده اند و سرزمين ندارند. از نظر تاريخى گفته مى شود كه اين يهودى ها بيشترين سابقه ى سكونت را در سرزمين فلسطين داشته اند. بنابراين بهتر است اين ها از گوشه و كنار دنيا به سرزمين فلسطين منتقل شوند و دولت فلسطين را تشكيل دهند.
بى اعتبارى اعلاميه ى بالفور از همان اول حتى براى خود سياست مداران انگليسى ثابت شد. وقتى تاريخ را ورق مى زنيد، مى بينيد كه اين اعلاميه هيچ گاه به عنوان يك سند رسمى در مجامع قانون گذارى انگلستان; يعنى مجلس اعيان و مجلس عوام به تصويب نرسيد و مشخصاً افرادى مثل «لرد اسلينگتون» با اين اعلاميه مخالفت كردند و گفتند اگر اين كار انجام شود، حقوق غير يهوديان را در سرزمين فلسطين ناديده گرفته ايم. به قول آن ها، ايجاد يك كشور صهيونيستى كه مبتنى است بر ايده هاى نژادپرستى، در سرزمين فلسطين مشروعيت نخواهد داشت; زيرا اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مى دهند. اين كار سبب بروز تنش هاى زيادى خواهد شد و دامنه ى آن به كل جهان سرايت خواهد كرد. پيش بينى اعضاى مجلس اعيان و مجلس عوام انگلستان از اعلاميه ى بالفور خيلى جالب بود. وقتى آدم نگاه مى كند، مى بيند كه پيش بينى آن ها واقعاً دقيق بوده است. حالا شايد به خاطر اين بوده است كه آن ها اطلاعات بيشترى از پشت پرده داشتند. آدم، وقتى اعلاميه ى بالفور را نگاه مى كند، مى بيند كه فى نفسه، اعلاميه ى سازش پذير و متقاعد كننده اى است، ولى در پشت پرده ى آن، مسايل ديگرى است. مثلاً نكته اى كه در اعلاميه ى بالفور مدنظر قرار گرفته، اين است كه حقوق غيريهوديان بايد در فلسطين محترم شمرده شود. شما تصور كنيد با وجود 92 درصد ساكن مسلمان در سرزمين فلسطين، مى خواهيم بخش كوچكى از يهود را در اين جا حاكم كنيم و بگوييم حقوق اين ها بايد رعايت شود. ظاهر مطلب همين است، ولى همان طور كه لرد اسلينگتون در مجلس اعيان به اعلاميه ى بالفور اعتراض كرد و گفت: شما چه طور مى توانيد حقوق غير يهوديان را محترم بشماريد، واقعاً چه طور مى توان گفت حقوق ديگران را محترم بشماريد؟ آن هايى كه به دنبال تصويب اعلاميه ى بالفور بودند، از صهيونيست هاى معروفى بودند كه در جامعه ى اروپا نيز سابقه ى نژادپرستى داشتند; يعنى افراد ساده ى يهودى نبودند.
باز تاريخ را كه ورق مى زنيم، مى بينيم مقاومت هايى از جانب غير مسلمانان سرزمين فلسطين مانند مسيحيان و حتى خود يهوديان در برابر اعلاميه ى بالفور ابراز شد. خود يهوديان مقيم فلسطين اعلام كردند كه تشكيل يك دولت يهودى به ويژه با حضور افرادى كه پشت اين قضيه هستند ـ صهيونيست هاى معروف يهود ـ هيچ گاه به نفع دين يهود نخواهد بود و حتى يك درگيرى قومى و مذهبى در اين سرزمين ايجاد خواهد كرد كه معلوم نيست دامنه اش به كجا خواهد انجاميد. مى بينيد كه اين پيش بينى ها همه درست از كار درآمد. از زمان صدور اعلاميه ى بالفور و تشكيل رژيم اشغال گر قدس تاكنون، اين درگيرى ها در فلسطين ميان مسلمانان و يهوديان ـ كه عمدتاً صهيونيست هاى يهود هستند ـ ادامه داشته است.
ماهيت رژيم اشغال گر قدس از ديدگاه حقوق بين الملل، مشكلات زيادى دارد. يكى از آن ها همين بى اعتبارى اعلاميه ى بالفور هست. وقتى اين اعلاميه در مجالس قانون گذارى انگلستان به تصويب نرسيد، دولت انگلستان سعى كرد از ابزارهاى بين المللى استفاده كند. به همين دليل، به سازمان ملل مراجعه كرد. علت بى اعتبارى هم اين بود كه اين اعلاميه يك جانبه است; زيرا حتى در مجالس قانون گذارى انگلستان به تصويب نرسيد. به عبارت ديگر حتى اگر از نظر داخلى هم بخواهيم بررسى كنيم، به تصويب نرسيده است. انگلستان به سازمان ملل مراجعه كرد و سازمان ملل، سرپرستى و قيموميت انگلستان را بر فلسطين تصويب كرد. بعد از اين بود كه اعلاميه ى بالفور صادر شد. در حقيقت، ابتدا سرپرستى را از سازمان ملل گرفتند، بعد هم اعلاميه صادر كردند.
بايد گفت بحث قيموميت و سرپرستى كه در منشور سازمان ملل به آن اشاره شده است، درباره ى كشورهاى مستعمره بود كه كم كم آزادى و استقلال خود را به دست مى آوردند. بحث اين بود كه چون اين كشورها توان مديريت ندارند، سرپرستى شان تا زمانى معين بايد به عهده ى كشورهاى پيشرفته باشد. سپس وقتى به دوره ى استقلال و بلوغ خود رسيدند، سرپرستى و حاكميت را به خود مردم تفويض كنند و كنار بروند. بنابراين، يكى از شرط هاى اساسى در قيموميت و سرپرستى در حقوق بين الملل اين است كه دولت سرپرست و قيم در تعيين حاكميت سرزمين زير سرپرستى خود، حق دخالت ندارد. فقط وظيفه دارد اين كشور را به سوى استقلال ببرد و كمك كند تا افرادى كارآمد تربيت شوند كه اداره ى كشور را به عهده گيرند. كشور سرپرست حق ندارد اين سرزمين را تقسيم كند يا به كشور يا سازمان ديگر واگذار كند. اصولاً از ديد حقوق بين الملل حتى اگر بخواهيم از نظر مغايرت با اصول نگاه كنيم، اگر مقررات هم نداشته باشيم، با حق تعيين سرنوشت مغاير است. معنا ندارد سازمان مللى كه مى گويد وظيفه ى من تأمين صلح و امنيت بين المللى و احترام به تعيين سرنوشت مردم و حاكميت سرزمين ها است، بيايد حاكميت يك سرزمين را به يك كشور بيگانه واگذار كند. بعد آن كشور هم هر تصميمى كه خواست، بگيرد. اين مسأله همچنان از منظر حقوق بين الملل مشكل خواهد داشت. بنابراين، حتى به موجب اعلاميه يا قطع نامه ى سرپرستى كه سازمان ملل صادر كرد و انگلستان، سرپرستى فلسطين را بر عهده گرفت، اين كشور حق نداشت حاكميت مردم فلسطين را كه 92 درصد مردم آن مسلمان بودند، به يك گروه اندك صهيونيستى واگذار كند; گروهى بسيار كوچك كه از كشورهاى ديگر آمده بودند و ادعاى حاكميت داشتند.
خوب است سه مبنايى را كه براى ايجاد كشور و رژيم اشغال گر قدس ذكر مى كنند، بيان كنيم. يكى، اعلاميه ى بالفور در سال 1917 است. ديگرى، قطع نامه ى تقسيم مصوب سازمان ملل (1947) است. سومين مورد هم مالكيت سرزمين هاى فلسطينى به دست يهوديان است. حالا اين مالكيت و اشغال يا به زور انجام گرفت يا فلسطينى ها با اختيار خودشان رها كردند، اين جا دو نكته مطرح است. اگر بخواهيم مباحث سياسى را مطرح كنيم، بايد ببينيم كه چرا فلسطينى ها سرزمين هاى خودشان را فروختند؟ آن بخشى كه به زور از سرزمين هاى خودشان بيرون رانده شدند كه معلوم است هيچ مبناى حقوقى ندارد، ولى آن بخشى كه با اختيار خودشان رفتند،چرا اين طور شد؟ آيا جز اين بود كه اين ها را در حالت فقر نگه داشتند و اسراييلى ها و صهيونيست ها با پول هاى بادآورده اى كه از كشورهاى ديگر آورده بودند، آمدند و با نيت اشغال گرى خريدند، ولى خود فلسطينى ها هيچ خبر نداشتند؟
نكته ى دوم اين است كه اگر يهوديان، تمام اين سرزمين را خريدند و فلسطينيان با اختيار خودشان رفتند، آيا مى توان گفت كه آن ها از حق حاكميت و سرنوشت خودشان دست برداشتند؟ اين مطلب در حقوق بين الملل قابل بحث است و به نظر من نمى تواند واقعيت داشته باشد.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
دخالت دادن پيش دانسته ها در تفسير قرآن تا چه اندازه رواست؟
پى آمدهاى منفى پاى بندى به نظريه ى قرائت هاى گوناگون چيست؟
ادلّه و مبانى نظريه ى قرائت هاى گوناگون را بررسى و نقد كنيد.
پيشينه و انگيزه ى طرح نظريه ى قرائت هاى گوناگون چيست؟
آيا محدوديت ها و برخوردهاى فيزيكى مانند جمع آورى ماهواره يا محدود كردن اينترنت، براى تربيت اجتماعى جوانان، پى آمدهاى منفى ندارد؟
با توجه به تلاش گسترده ى رسانه هاى مهاجم، براى تبليغ دوره اى چه جايگاهى قايل هستيد؟
اثرگذارى كدام يك از رسانه ها در تربيت امروزى بيشتر است؟
ديدن عكس هاى نامناسب در اينترنت براى اخلاق اجتماعى چه پى آمدهايى دارد؟
رژيم اشغال گر قدس و حقوق بين الملل، گفتگو با دكتر عباس كدخدائى پيدايش اسراييل را از ديدگاه حقوق بين الملل چگونه تحليل مى كنيد؟
رژيم صهيونيستى با پديده ى تروريسم چه رابطه اى دارد؟
اسراييلى ها اين جوخه هاى اعدام را با چه توجيهى تشكيل مى دهند؟
صهيونيسم با يهود چه تفاوتى دارد؟
عادى شدن روابط كشورها با اسراييل و شناسايى آن كشور چه پى آمدهاى نامطلوبى براى منطقه دارد؟
عوامل عزت و ذلت را از ديدگاه قرآن بيان كنيد.
پى آمدهاى عوام زدگى و راه كارهاى مبارزه با آن از ديدگاه قرآن و حديث چيست؟
از ديدگاه قرآن و مكتب حسينى، خواص چه ويژگى هايى دارند و با چه آسيب هايى روبه رو هستند؟
آيا شفاعت خواستن از پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) مايه ى شرك ورزيدن به خداوند نيست؟
آيا اعتقاد به شفاعت سبب تشويق افراد به انجام گناه نمى شود؟
تفاوت شفاعت با واسطه هاى دنيايى هم چون پارتى بازى چيست؟
چرا خداوند به طور مستقيم، گناه بندگان را نمى بخشد و چه نيازى به وجود واسطه و شفيع داريم؟
آيا اعتقاد داشتن به شفاعت سبب دگرگونى دانش و اراده ى خدا نمى شود؟
حكومت امام زمان(عج) تا چه زمانى به درازا خواهد كشيد؟
دليل شيعه براى زنده بودن امام زمان(عج) چيست؟ آيا اين طول عمر معقول است؟
ساختار سياسى و اجتماعى حكومت امام زمان(عج) چگونه است؟
سيره ى حكومتى امام زمان با سيره ى حكومتى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و ائمه ى معصومين(عليهما السلام) چه فرقى دارد. چرا؟
ديدگاه كانت در قلمرو دين و انتظار بشر از دين چيست؟
سخن سردبير تمدن يك جامعه در گرو شكوفايى فرهنگ آن است. فرهنگ اسلامى نيز در عصر كنونى با تهاجم فرهنگ غربى و پيدايش روزافزون شبهه ها و پرسش هايى روبه رو است كه تنها راه رويارويى با آن، پاسخ گويى عقلانى به آن هاست. از اين رو، دانشمندان مسلمان وظيفه دارند با تيز بينى، به پاسخ اين پرسش ها بيانديشند و راه را بر ماجرا آفرينى شبهه گران ببندند. صباح در اين شماره به بررسى پاره اى از اين گونه پرسش ها در عرصه هاى كلامى، دين پژوهى، سياسى، حقوقى و تاريخى پرداخته است كه آن ها را برمى شماريم: 1. كلام: يكى از مباحث مهم در حوزه ى كلامى، شفاعت است. برخى با ناسازگار دانستن شفاعت با علم الهى و توحيد خداوند، اصل شفاعت را انكار كرده يا گفته اند شفاعت، افراد را به انجام گناه تشويق مى كند. پس چه لزومى دارد خداوند با شفاعت يك واسطه، گناه بنده را ببخشد؟ در پاسخ به اين پرسش ها، مفهوم شفاعت و سازگارى آن با علم الهى و توحيد، تبيين و با بيان ويژگى هاى شفاعت نشان داده شده است كه شفاعت به معناى تشويق افراد گناه كار نيست. 2. دين پژوهى: موضوع قرائت هاى گوناگون از دين از مباحث دين شناسى معاصر است كه امروزه پرسش هايى را آفريده است مانند اين كه: آيا ادله و مبانى نظريه ى قرائت هاى گوناگون نقدپذير است؟ اين نظريه چه پى آمدهايى دارد؟ ميزان اثر گذارى پيش دانسته ها در تفسير قرآن چگونه است؟ و راز اختلاف فقيهان و مفسران در فهم متون دين چيست؟ در پاسخ به اين پرسش ها، پس از نقد دلايل نظريه ى قرائت ها، پى آمدهاى منفى اين نظريه مانند: حقانيت تفسير به رأى ـ كه دين آن را باطل مى داند ـ ناتوانى از تشخيص مراد صاحب متن و اجتماع نقيضين در فهم مراد متكلم، تبيين شده است. هم چنين در پاسخ به دليل اختلاف نظر فقيهان، با بيان تفاوت داشتن نظريه ى قرائت ها با پديده ى اختلاف نظر فقيهان، ثابت شده است كه آن را نمى توان نشانه ى راستى ادعاى نظريه ى قرائت ها پنداشت. 3. تاريخ: برخى پرسش هاى اساسى و متناسب با نياز امروز جامعه ى اسلامى در زمينه ى مهدويت بدين قرار است: ساختار سياسى اجتماعى حكومت امام زمان چگونه است؟ آيا سيره ى حكومتى حضرت مهدى(عج) با سيره ى حكومتى پيامبر و ائمه ى معصومين(عليهم السلام)تفاوت دارد؟ شيعه براى زنده بودن امام زمان(عج) چه دليلى دارد؟ در پاسخ به اين پرسش ها با بهره گيرى از روايت ها، ويژگى هاى ساختار سياسى ـ اجتماعى حكومت آن حضرت تبيين شده است. براى نمونه، عدالت خواهى، اساس حكومت امام زمان(عج) معرفى گشته و به استناد احاديث، يگانگى روش حكومتى امام زمان(عج) و حكومت پيامبر و على(عليهما السلام)نشان داده شده است. درباره ى دليل شيعه براى زنده بودن امام زمان (عج) نيز دلايل موجود براى امكان طبيعى زنده بودن كسى تا اين زمان و اثبات وقوع علمى آن آمده است. 4. تربيت: در اين بخش، با بررسى وضيعت رسانه ها كه از مسايل مهم اجتماعى است، به برخى از مهم ترين موضوع ها مانند: تبليغ دوره اى در عصر رسانه ها، پى آمدهاى مثبت اينترنت و تلويزيون و پى آمدهاى منفى بازى هاى رايانه اى خشونت زا پاسخ داده شده است. 5. حقوق: در اين بخش، رفتار رژيم اشغالگر قدس از ديدگاه حقوق بين الملل و پيوند اين رژيم با تروريسم، بررسى و در گفتوگويى با دكتر خدايى به پاره اى از پرسش ها در اين زمينه، پاسخ داده شده است. 6. قرآن شناسى: اين بخش به خواص و عوام و عوامل عزّت و افتخار حسينى از ديدگاه قرآن و روايات، مى پردازد و به پرسش هايى هم چون: پى آمدهاى عوام زدگى، راه هاى مقابله با آن، رسالت خواص ازديدگاه قرآن و مكتب حسينى، عوامل عزّت و ذلّت از ديدگاه قرآن پاسخ مى دهد. يكى از پى آمدهاى عوام زدگى، سطحى شدن و سكون انديشه ها است و خواص بايد با زمان شناسى به چاره انديشى در اين زمينه بپردازند. عوامل عزّت نيز از ديدگاه قرآن و روايات بدين قرار است: پاى بندى به دين، پيوند مؤمنان و توكل برخدا. اينك چهارمين شماره از نشريه ى «صباح» پيش روى شماست كه با هميارى مركز مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى حوزه ى علميه قم و مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما تهيه شده است. مطالعه ى نقادانه ى اين مجموعه و بيان پرسش ها، پيشنهادها و انتقادهاى شما خوانندگان گرامى، گامى بزرگ در راه پيشبرد اهداف صباح است. اميد است ما را در اين راه يارى فرماييد.
 
امام صادق عليه السلام:

كونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَيرِ ألسِنَتِكُم، لِيَرَوا مِنكُمُ الوَرَعَ وَالاِجتِهادَ والصَّلاةَ وَالخَيرَ؛ فَإِنَّ ذلِكَ داعِيَةٌ

مردم را با غير زبان‏هايتان دعوت كنيد. آنان بايد از شما پارسايى و تلاش و نماز و نيكى ببينند. اين، معناى دعوت حقيقى است.
الكافي: ج ۲ ص ۷۸ ح ۱۴

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185