تعداد بازدیدها:1538
Share/Save/Bookmark
آيا دخالت هاى انگليس در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى استعمارى بوده است؟
صباح 19 > نویسنده : يدالله حاجى زاده کد: 242

از زمان روى كار آمدن دولت اسلامى ايران در سال 1357 تا كنون دولت انگليس بارها در مسائل داخلى و خارجى ايران دخالت داشته است. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى، كشور انگليس منافع استعمارى خويش را در ايران از دست داد; و اين امر طبيعى است كه آنان از طرفى كينه ى اين ملت را به داشته باشند و از طرف ديگر سعى كنند وضعيت در ايران به گونه اى پيش برود كه آنها مجدداً بتوانند به اهداف استعمارى خويش نايل شوند. روابط اين كشور با ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى، به ندرت سالم و بى دغدغه و با حسن نيت بوده است. «انگليس در سال 1359 رابطه ى خود را با تهران به خاطر تعطيل شدن لانه ى جاسوسى آمريكا و به خواست واشتنگتن قطع كرد و اين وضعيت تا سال 67 به مدت 8 سال ادامه داشت. سپس به محض از سرگيرى روابط با ايران، علناً پشت سر سلمان رشدى مرتد قرار گرفتند و با سلاح وى به مقدسات اسلامى اهانت نمودند، در نتيجه، اين رابطه پس از سه ماه از بازگشايى مجدداً قطع شد».[1]
حمايت از صدام
حمايت نظامى انگليسى ها از عراق در طول جنگ تحميلى مسئله اى است كه امروزه انگليسى ها خود نيز به آن اعتراف و بعضاً آن را اشتباه قلمداد مى نمايند. «گزارش 2000 صفحه اى قاضى اسكات به پارلمان انگليس در سال 1375 مبين اين ادعاست. در اين گزارش بر خلاف تعهدات بين المللى مبنى بر عدم تأمين تسليحات طرفين درگير، انگليس مقادير زيادى اسلحه ى غيرمتعارف به ارزش ميلياردها دلار به عراق فروخته است».[2]
در سال 1381 مخالفان جنگ عليه عراق در لندن اسنادى را منتشر كردند كه در آن برخورد آمريكا و انگليس را در ارتباط با تسليحات كشتار جمعى عراق فريب كارانه ناميدند.[3] بخشى از اين اسناد كه «شامل گاه شمار يك سلسله رويدادهاى جنگ تحميلى عراق عليه ايران بين سال هاى 1980 ـ 1988 است، نشان مى دهد كه در آن سال ها آمريكا و انگليس نه تنها عراق را در جنگ عليه ايران يارى مى دادند بلكه در برابر استفاده ى صدام از تسليحات شيميايى عليه سربازان ايران نيز سكوت مى كردند»[4].
«تونى بلر نخست وزير انگليس براى اولين بار در جريان يك نشست خبرى نسبت به حمايت غرب از صدام در جنگ تحميلى عليه ايران ابراز تأسف كرد. وى گفت: به طور قطع حمايت غرب از صدام حسين يك اشتباه بود.»[5] بدين ترتيب، آنها با دخالت هاى غيرمستقيم نظامى، اهداف گذشته ى خويش را در ايران پى گرفتند.
دخالت در انتخابات
نوع اظهار نظر در نتايج انتخابات ايران نيز از مصاديق دخالت هاى انگليس در ايران محسوب مى شود. سياست مداران انگليسى همواره از نتايج انتخابات در ايران ناراضى بوده اند; به طور نمونه، بعد از انتخابات دوره ى هفتم مجلس شوراى اسلامى، وزير خارجه ى انگليس، جك استراو، مدعى شد «انتخابات هفتمين دوره ى مجلس شوراى اسلامى ايران يك انتخابات ناقص بود. همه مى توانند به راحتى قضاوت كنند كه اين انتخابات از ابتدا مشكل داشت; چرا كه از همان ابتدا حداقل نيمى از نامزدهاى اصلاح طلب به صحنه ى رقابتى انتخابات دعوت نشدند. وى در ادامه ادعا كرد كه ميزان رأى دهندگان 25 درصد كمتر از سطح رأى دهندگان در انتخابات آزاد سال 1376 بود.»[6] در مقاله ى «انگليس، يك بار ديگر خيانت» آمده است: «فعاليت هاى خصمانه اى كه پس از تعيين سفير جديد انگليس در تهران عليه جمهورى اسلامى آغاز شده است نشان مى دهد كه دولت مردان انگليس هم چنان خواب تجديد مداخلات استعمارگرانه و قديمى خود را در ايران مى بينند و براى فرمان روايى مجدد بر كشورى كه از زمان قاجاريه تا آخرين روزهاى حكومت رژيم فاسد پهلوى بر آن فرمان روايى مى كردند، وسوسه مى شوند. دولت انگليس در سال هاى گذشته تلاش كرده است همان راه قديمى خود را در پيش بگيرد و به شكل هاى مختلف به خيانت هاى خود عليه ملت ايران ادامه دهد و با انقلاب و نظام جمهورى اسلامى دشمنى و كينه توزى نمايد».[7]
دخالت در بمب گذرى هاى اهواز
دخالت هاى انگليس در بمب گذارى هاى سال 83 و 84 در اهواز به اثبات رسيده است و اسناد اين قضيه در اختيار وزارت اطلاعات است و «مقامات امنيتى ايران اعلام آمادگى كرده اند كه اسناد و اطلاعات مربوط به حوادث گذشته و حال اهواز را در اختيار مقامات ذى ربط انگليسى قرار دهند.»[8] هم چنين اطلاعيه هاى عوامل ضد انقلاب كه مسئوليت اين انفجارها را بر عهده گرفته اند از انگليس صادر شده كه مقر اصلى فرماندهى اين عوامل است.[9] انگليسى ها علاوه بر حمايت اقتصادى و معنوى از گروهك هاى ضد انقلاب، به آنان آموزش مى دهند[10] تا در داخل كشور آشوب هاى قومى و مذهبى به را بيندازند.
دخالت در مسائل هسته اى
يكى از دخالت هاى اخير انگليس دخالت در مسائل هسته اى ايران است. اين كشور به همراه دو كشور ديگر اروپايى يعنى آلمان و فرانسه همواره با فعاليت هاى هسته اى ايران مخالفت كرده اند و با دخالت هاى خود زمينه ى پيشرفت دانشمندان ايرانى را در اين عرصه گرفته اند. على رغم تأكيد مكرر ايران بر مسالمت آميز بودن برنامه هاى هسته اى اش، كشورهاى اروپايى با اعمال فشار عليه ايران، خواستار لغو تمامى فعاليت هاى هسته اى ايران هستند. اين كشورها مى خواهند كه ايران همواره نيازمند كمك آنان باشد و نتواند پيشرفت كند. «نگاهى هر چند گذرا به متن پيشنهادى اين سه كشور كه در روز پنج شنبه 30 مهر تسليم نمايندگان جمهورى اسلامى ايران شده است به وضوح نشان مى دهد كه آخرين مواضع آنان ترجمان ديگرى از نخستين مواضع آنان است. آنها، در يك جمله، محروميت كشورمان از فن آورى هسته اى، حتى صلح آميز را خواستار شده اند.»[11]
نتيجه: روابط انگليس با ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى هيچ گاه دوستانه و خيرخواهانه نبوده است. رفتار آنها با ايران طى ربع قرن اخير در موارد متعددى خلاف و دون شأن ديپلماتيك است. از اين رويكرد چنين برمى آيد كه انگليسى ها هرگز صادقانه با ايران برخورد نكرده، بلكه همواره اهداف استعمارى خود را در اشكال گوناگون در ايران پى گرفته اند و پس از پيروزى انقلاب اسلامى رياكارى و گستاخى آنها علنى تر نيز شده است.


[1]. «رشدى مرتد حلقه اى در زنجيره ى خصومت 25 ساله ى لندن با تهران»، روزنامه ى جمهورى اسلامى، 25/11/82.
[2]. «انگليس مانعى در روابط ايران و اروپا»، روزنامه ى جمهورى اسلامى، 13/4/1377.
[3]. «آمريكا و انگليس عراق را به جنگ عليه ايران يارى دادند»، روزنامه ى سياست روز، 6/7/1381.
[4]. همان.
[5]. «حمايت غرب از صدام در جنگ ايران اشتباه بود»، روزنامه ى قدس، 14/6/81.
[6]. «ادعاهاى جديد جك استراو»، روزنامه ى نسيم صبا، 5/12/1382.
[7]. «انگليس يك بار ديگر خيانت»، روزنامه ى جمهورى اسلامى، 6/6/1382.
[8]. منوچهر متكى، روزنامه ى كيهان، گزارش خبرى، يكشنبه 9/11/84، ص 2.
[9]. همان، ص 13.
[10]. همان، ص 13.
[11]. حسين شريعتمدارى، «ما را به كجا مى برند؟»، روزنامه ى كيهان، 10/8/83.

Share/Save/Bookmark
نظرات بینندگان (0 نظر تاکنون ثبت شده است )
ارسال نظر
آيا نظارت خبرگان بر رهبرى يك نظارت واقعى است يا صورى و تشريفاتى؟
چه نهادى بر مجلس خبرگان نظارت مى كند كه به وظايف خود عمل نمايد و دچار انحراف نشود؟
چه عواملى بر ميزان مشاركت سياسى و اجتماعى مردم مؤثر است؟
آيا الزامات فقهى نسبت به مشاركت سياسى مردم با حق رأى شهروندان سازگار است؟
نسبت دين و دنيا از ديدگاه اسلام چيست؟ آيا هر يك از دين يا دنيا مى توانند مستقل از ديگرى به هدفشان برسند؟
چگونه دين كه امرى ثابت است، مى تواند پاسخگوى نيازمندى ها و واقعيت هاى متغيّر اجتماعى باشد؟
شئون و وظايف پيامبر و امام معصوم و موارد تمايز اين وظايف چيست؟
آيا نبوغ عقلانى بشر مى تواند او را از هدايت وحيانى بى نياز كند؟
شاه نعمت الله ولى، رئيس و مؤسس فرقه ى نعمت اللهيه، چه مذهبى داشت؟
فرقه ى نعمت اللهيه گناباديه چگونه به وجود آمده است و عقايد آن چيست؟
عوامل و موانع نشاط در خانواده از ديدگاه تربيت اسلامى چيست؟
آيا انتساب مسجد مقدس جمكران به امام زمان(عج) از مبانى تاريخى متقنى برخوردار است؟
آيا مسجد مقدس جمكران آثار و بركاتى در طول تاريخ داشته كه نشانه ى توجه حضرت امام عصر(عج) به آن باشد؟
دخالت هاى استعمارى انگليس در ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى چگونه بوده است؟
آيا دخالت هاى انگليس در ايران پس از پيروزى انقلاب اسلامى استعمارى بوده است؟
مهم ترين وظيفه ى جوانان و نوجوانان در عصر حاضر از ديدگاه قرآن و روايات چيست؟
سخن سردبير حكومت در اسلام جايگاه ارزشمند و والايى دارد و بى ترديد تأثير بسزايى بر جامعه و افراد آن خواهد داشت. ساختار و اهداف حكومت ها با فرهنگ جوامع متناسب است; بنابراين ساختار و اهداف حكومت اسلامى متناسب با تعاليم اسلام است. پس از انقلاب و تشكيل حكومت اسلامى در ايران، نهادهايى هماهنگ با آن شكل گرفت. يكى از اين نهادها مجلس خبرگان رهبرى است. اهميت فوق العاده ى اين مجلس در اين است كه مطابق قانون اساسى وظيفه ى تعيين و عزل رهبرى و نظارت بر عملكرد او را بر عهده دارد. همواره بحث هاى متفاوتى درباره ى اين نهاد مطرح است. از جمله اين كه آيا نظارت خبرگان در حقيقت نظارتى صورى و استطلاعى است يا نظارتى واقعى و استصوابى; و چه مكانيزمى براى تضمين عملكرد درست خبرگان در نظر گرفته شده است؟ در بخش حقوق به اين پرسش ها پاسخ داده مى شود. در بخش سياست به عناصر مؤثر بر مشاركت سياسى مردم از جمله، فرهنگ هويت و آداب ورسوم و نيز سازگارى الزامات فقهى مربوط به مشاركت سياسى با حق رأى شهروندان پرداخته و ثابت شده است كه الزامات فقهى، چه بر اساس رويكرد حق رأى و چه بر اساس نظريه ى كاركردى رأى، تعارضى با حق رأى شهروندان ندارد. مسئله ى توجه دين به امور دنيوى و چگونگى پاسخ گويى آموزه هاى دينى به نيازهاى متغير، در بخش دين پژوهى مطرح گرديده و گفته شده است كه اسلام به دليل اشتمال بر يك سلسله مكانيزم هاى خاص، هم چون احكام ثانويه و اجتهاد، توان پاسخ گويى به نيازهاى متغير انسان را دارد. در بخش كلام به وظايف مشترك و متمايز پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام(عليه السلام) اشاره شده و هم چنين ثابت شده است كه عقل به جهات مختلفى (مانند: گرفتارى اش به هوا و هوس و ناتوانى اش در تشخيص جزئيات و محدوديت هايش از جهت درك امور غيبى، مانند تأثير اعمال در آخرت)، مستقلا توانايى تشخيص راه سعادت را ندارد. عقايد شاه نعمت الله ولى و چگونگى پيدايش فرقه ى نعمت اللهيه ى گناباديه و عقايد آنها در بخش اديان و مذاهب بررسى شده است. در بخش امامت و مهدويت، سازگارى مهدويت با برخى معانى دموكراسى تبيين گرديده است. در بخش قرآن و تفسير از منظر آموزه هاى دينى به ويژگى هاى جوان (مانند: پرهيزگارى، ايمان، عدالت طلبى، تلاشگرى، شجاعت، عفت و پاكدامنى) و نيز وظايف جوانان در عصر حاضر (مانند: تحصيل علم و دانش، كار و كوشش، اهتمام به ازدواج و دورى از هواى نفس و شهوت) اشاره شده است. در قسمت مشاوره و تربيت به عوامل نشاط در خانواده از ديدگاه اسلام (مانند كار، تفريح، احترام، تبادل عاطفى و آراستگى) و موانع آن پرداخته شده است. تاريخچه ى بناى مسجد مقدس جمكران و آثار و بركات آن در طول تاريخ در بخش تاريخ اسلام ذكر شده است. و بخش تاريخ معاصر به دخالت هاى استعمارگرانه ى انگليس در ايران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى و پس از آن پرداخته است; از جمله در انحصار گرفتن معادن نفت ايران قبل از انقلاب و حمايت نظامى از صدام در جنگ عليه ايران بعد از انقلاب است. شايان ذكر است كه برخى از مطالب اين شماره توسط حضرت آيت الله معرفت ـ حفظه الله ـ نظارت و ارزيابى شده است و از راهنمايى هاى ايشان بهره مند گشته ايم.
 
امام صادق عليه السلام:

كونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَيرِ ألسِنَتِكُم، لِيَرَوا مِنكُمُ الوَرَعَ وَالاِجتِهادَ والصَّلاةَ وَالخَيرَ؛ فَإِنَّ ذلِكَ داعِيَةٌ

مردم را با غير زبان‏هايتان دعوت كنيد. آنان بايد از شما پارسايى و تلاش و نماز و نيكى ببينند. اين، معناى دعوت حقيقى است.
الكافي: ج ۲ ص ۷۸ ح ۱۴

طراحي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  • در نوع خودش بي نظيره
  • خيلي جالبه
  • قابل قبوله
  • چنگي به دل نميزنه
Ajax Loader
تمام حقوق مادی و معنوی این پایگاه متعلق به مرکز مطالعات و پاسخ گویی به شبهات است. استفاده از مطالب این پایگاه باذکر منبع بلامانع است.
قم - خیابان معلم - کوچه 12جنب جامعه مدرسین -حوزه علمیه قم تلفن : 37737217-025 نمابر : 37737213-025 کدپستی : - 4466 37185